Previous Up Next

Chapter 4  Konstrukční úlohy

Jak jsme již uvedli, ve stereometrii nebývalo příliš obvyklé řešit konstrukční úlohy. Ty se obvykle řeší při deskriptivní geometrii, kde žáci řešení rýsují. Pokud při stereometrii řešíme úlohy pouze teoreticky, uvedením postupu konstrukce, nemají žáci zpětnou vazbu, nemohou se na sestrojený objekt podívat a tím ověřit, je-li jejich řešení správné, má-li skutečně požadované vlastnosti. Takové úlohy je jistě možné řešit v systémech CAD, jejich nástroje se však liší od abstraktních nástrojů školských. Systémy dynamické geometrie jsou pro řešení takových úloh ideálním prostředkem.

Pro učitele deskriptivní geometrie může být částečným zklamáním či překvapením skutečnost, že klasické deskriptivářské úlohy (např. konstrukce roviny kolmé k přímce apod.) bývají zařazeny v systémech dynamické geometrie jako základní nástroj. To však nemůžeme považovat za nevýhodu systému. Jednak lze příslušný nástroj dočasně skrýt a úlohu řešit klasickými nástroji, které zastupují pravítko a kružítko, jednak přímé využití zmíněných nástrojů umožňuje přejít přímo k zajímavějším a složitějším konstrukcím.

Chceme zdůraznit, že pro přímou práci v hodině se hodí pouze jednodušší úlohy. Tím míníme nejen úlohy jednoduché myšlenkově, použitými úvahami a jednoznačností výsledného řešení. Máme na mysli jednoduchost ve smyslu počtu kroků – tj. počtu příkazů systému, které jsou třeba pro sestrojení odpovědi (objektu, který je výsledkem zadaného úkolu). Dalším měřítkem (ne)přehlednosti scény je míra překrývání konstruovaných objektů.1

Snazší konstrukční úlohy jsme zařadili do této kapitoly, mnohé z úloh navržených v dalším textu, zejména v Kapitole 6, však výše uvedené kritérium nesplňují. Takové úlohy je možné využít pro delší samostatnou práci pro vybrané pokročilejší žáky (zatímco se učitel individuálně věnuje těm pomalejším či méně zběhlým v práci se systémem), k demonstraci vztahu mezi zadanými prvky a výsledným objektem v hotovém modelu a případně pro samostatnou domácí práci žáků. Je na učiteli, aby posoudil vhodnost zařazení té které konstrukční úlohy, třeba i na základě posouzení hotového modelu. Jako orientační vodítko může sloužit označení obtížnosti uvedené v tabulce modelů v Příloze A.

Jednoduché a hezké konstrukční úlohy obsahuje učebnice [16] v kapitole 34. Dodatek o konstrukčních úlohách v prostoru, úlohy jsou na stranách 248–249, učebnice [3] – Díl II., část Stereometrie a mnohé učebnice deskriptivní geometrie.

4.1  Přímky, roviny

Základní vztahy útvarů v prostoru procvičí i následující úlohy (podle [3] a [13]).

Úloha 1   Daným bodem P veďte přímku rovnoběžnou se dvěma danými rovinami α, β. Proveďte diskusi počtu řešení. (model prurov)
Úloha 2   Dvěma z daných tří přímek veďte roviny tak, aby se protínaly v přímce rovnoběžné s třetí danou přímkou. Proveďte diskusi počtu řešení. (model prusec)
Úloha 3   Dvěma danými mimoběžkami veďte navzájem rovnoběžné roviny.
(model
rovmim)
Úloha 4   Sestrojte příčku dvou daných mimoběžek daným bodem, daného směru a nejkratší příčku. (Viz podkapitola 3.2, modely pricka010, pricka020, pricka030 a řešení v modelech pricka01, pricka02, pricka03.)

4.2  Mnohostěny

4.2.1  Hranoly a jehlany

Pro seznámení s pojmy a pro objasnění základních prostorových vztahů můžeme na úvod vyřešit několik základních, jednodušších úloh.

Úloha 1   Sestrojte pravidelný trojboký jehlan, jehož podstavné i boční hrany jsou stejně dlouhé. Řešte tutéž úlohu pro jehlan čtyřboký, pětiboký a šestiboký. (obr. 4.1)

Figure 4.1: Úloha 1

Figure 4.2: Antihranol – 13


Úloha 2   Sestrojte pravidelný šestiboký jehlan ABCDEFV, jehož osa leží na dané přímce o, vrchol v daném bodě V přímky o a jedním vrcholem podstavy je daný bod A. (modely ova60, ova61)
Úloha 3   Sestrojte pravidelný šestiboký jehlan, je-li dán rovnoramenný trojúhelník jeho boční stěny. (model sest0) Řešte tutéž úlohu zvlášť bez požadavku zachování polohy daného trojúhelníku (tedy jako úlohu nepolohovou – model sest1) a zvlášť jako úlohu polohovou (model sest2). Proveďte diskusi.
Příklad 4  Sestrojte všechny krychle, jejichž hrany leží na dvou daných mimoběžkách.

Řešení: Uvedeme pouze návod. Po krátké úvaze žáci zajisté dojdou k závěru, že zadané přímky musí být navzájem kolmé, jinak úloha nemá řešení. Další – hledaná – hrana krychle je k oběma daným přímkám kolmá a její přímka je protíná. Sestrojíme ji tedy jako nejkratší příčku daných mimoběžek (jako úsečku). Úloha má 4 řešení. (model zadání a řešení krychl10, krychl11, obr. 4.3)

Poznámka: Jak se změní řešení úlohy, budou-li zadané přímky různoběžné resp. rovnoběžné? Bude mít úloha konečný počet řešení?

Úloha 5  Sestrojte všechny krychle se středem v daném bodě S, jejichž hrana leží na dané přímce. (zadání a řešení modely krychl20, krychl21, obr. 4.4)

Figure 4.3: Příklad 4

Figure 4.4: Úloha 5


Úloha 6   Sestrojte kolmý rovnoběžnostěn opsaný dané kulové ploše tak, že jeho boční hrana leží na dané přímce a. (model hranol0, obr. 4.5)

Poznámka: Jedno možné řešení najdete v modelu hranol1. Pokud prohlížíme řešení, můžeme jednak zobrazit zápis konstrukce (z panelu nástrojů nebo F7), jednak zapnout trasování (přehrávání) kroků konstrukce (z panelu nástrojů nebo F11). Při přehrávání se objevují všechny sestrojené prvky ve své konečné grafické podobě. To znamená, že konstrukci pomocných objektů, které jsme nakonec skryli, aby nerušily výsledný objekt, při přehrávání neuvidíme. Zapneme si proto alespoň volbu Zobrazit skryté objekty. V našem příkladu jsme pomocné objekty neskrývali.

Při tvorbě modelů určených pro konstrukci žákům bývá vhodné upevnit zadávající prvky. V uvedeném modelu jsme tak učinili. Chcete-li modifikovat zadání, zobrazte skryté objekty, vyznačte upevněné objekty a uvolněte je (vše pomocí příkazů z menu).


Figure 4.5: Úloha 6

Figure 4.6: Úlohy 7, 8


Úloha 7   Pravidelnému čtyřbokému jehlanu vepište krychli, jejíž jedna stěna leží v podstavě jehlanu a vrcholy protilehlé stěny na bočních hranách jehlanu.
Úloha 8   Pravidelnému čtyřbokému jehlanu vepište krychli, jejíž jedna stěna leží v podstavě jehlanu a vrcholy protilehlé stěny na osách bočních stěn jehlanu.

Poznámka: Zadání úloh 7 a 8 je převzato z [22], úloha 5.19. Úlohu najdeme – podobně jako mnoho jiných úloh, které zde uvádíme – také ve [3]. Modely: zadání – vepskr0, řešení – vepskr1, obrázek 4.6.

4.2.2  Čtyřstěny

Čtyřstěn jako speciální případ jehlanu zaslouží samostatnou pozornost.

Příklad 9  Sestrojte alespoň jeden čtyřstěn s jednou danou stěnou ABC, ve kterém platí, že středy všech kružnic opsaných jeho stěnám leží v jedné rovině. (model pravo0, zdroj [22])

Řešení: Takový čtyřstěn může mít například všechny zmíněné středy v rovině ABC, jeden z nich je střed kružnice opsané danému trojúhelníku ABC a další tři musí ležet na jeho stranách – a tudíž ve středech těchto stran. Hledaný vrchol je společným bodem tří kulových ploch nad průměry AB, BC, AC. Výsledný čtyřstěn má právě tři stěny pravoúhlé trojúhelníky (modely pravo0, pravo – řešení). Další příklad čtyřstěnu, který splňuje zadání, je čtyřstěn, v němž středy dvou opsaných kružnic splynou. (model strrov)


K odvození podmínky pro existenci ortocentra uvádíme následující tři úlohy.

Příklad 10  Sestrojte ortocentrický čtyřstěn, jsou-li dány jeho dva vrcholy A, B a ortocentrum V (neležící na přímce AB). Najděte všechna řešení. (model ortho10)

Řešení: Přímka BV je kolmá na rovinu ACD. Umíme tedy sestrojit rovinu ACD. Stejně je přímka AV kolmá na rovinu BCD a umíme sestrojit rovinu BCD. Hrana CD musí ležet na jejich průsečnici. Zvolíme-li libovolně jeden z jejích vrcholů – např. C, zopakujeme předchozí úvahu a sestrojíme rovinu ABD kolmou na přímku CV. Pro každou volbu bodu C najdeme jediný vrchol D a tudíž jediný čtyřstěn ABCD. Všimneme si, že v ortocentrickém čtyřstěnu jsou všechny dvojice protějších hran dvojicemi kolmých mimoběžek Je-li totiž DVACD a zároveň AVBCD, je CDAVD a tudíž je i CDAD. Pro ostatní dvojice protilehlých hran ukážeme podmínku analogicky. Rozmyslete si, že platí i obrácené tvrzení: jsou-li přímky v každé dvojici protějších hran navzájem kolmé, je čtyřstěn ortocentrický. (model ortho11)

Úloha 11   Sestrojte ortocentrický čtyřstěn, je-li dána jeho hrana AB, k ní kolmá mimoběžka k protilehlé hrany s vrcholem C. Najděte všechna řešení. (model ortho20)

Poznámka: Řešení snadno plyne z odvozené nutné podmínky kolmosti protilehlých hran. (model ortho21)

Příklad 12   Sestrojte ortocentrický čtyřstěn, je-li dána jeho stěna ABC. Najděte všechna řešení. (model ortho30)

Řešení: I toto řešení bezprostředně plyne z uvedeného kritéria. Víme (podle vět o kolmosti přímek a rovin), že hrana AD leží v rovině kolmé ke hraně BC, hrana BD v rovině kolmé ke hraně AC, hrana CD v rovině kolmé ke hraně AB a bod D tudíž kdekoliv na jejich společné průsečnici (kromě paty kolmice v rovině ABC). (model ortho31).

K témuž výsledku dojdeme i jinou úvahou: Pokud průsečík výšek existuje, musí být nejen přímka VD kolmá k dané rovině ABC, ale zároveň i přímka VC kolmá k rovině ABD a tedy i k přímce AB. Přímka VC a tudíž i bod V leží tedy v rovině vedené bodem C kolmo k přímce AB. Opakování úvahy pro další vrcholy vede k závěru, že přímka VD je kolmice k rovině ABC vedená ortocentrem V1 tohoto trojúhelníku. Vrchol D (nebo bod V) na ní můžeme zvolit libovolně mimo bod V1.


Konstrukce na závěr – antihranol

Úloha 13   Najděte obecný postup pro konstrukci antihranolu, jehož podstavnou stěnou je daný n-úhelník. Sestrojte nějaký antihranol, ke kterému vám váš modelář umožní přímou konstrukci pravidelného n-úhelníku podstavy. (model antihr, obr. 4.2)

4.3  Kulová plocha

Úlohy této podkapitoly využívají znalostí o množinách bodů v prostoru, jimž se věnuje podkapitola 4.4. Do samostatné podkapitoly jsme je vyčlenili jen pro jejich formulaci – jde o úlohy o kulové ploše – nikoli proto, že by na ně úlohy kapitoly 4.4 navazovaly.


Ve starších učebnicích deskriptivní geometrie najdeme konstrukční úlohy o kulové ploše, které cvičí nejen vlastnosti promítacích metod, ale také základní stereometrické vztahy. Učebnice [10] uvádí také následující dvě úlohy (upraveno).

Úloha 1   Sestrojte kulovou plochu, která má střed na dané přímce o a dotýká se dané přímky t v jejím daném bodě T. (model zadání kulpl01)
Úloha 2   Sestrojte nejmenší kulovou plochu, která se dotýká dvou daných mimoběžných přímek p, q.
Dodatek: Sestrojte nějakou další kulovou plochu, která se dotýká daných mimoběžek. (model kulpl02, zadání kulpl00, obr. 4.7)

Figure 4.7: Úloha 2

Figure 4.8: Příklad 3


Příklad 3   Sestrojte kulovou plochu, která se dotýká dané přímky t v daném bodě T a prochází navíc dalšími dvěma body A, B.

Řešení: Pokud dané tři body neleží v přímce, leží na nějaké kružnici plochy a na přímce p vedené středem této kružnice kolmo na její rovinu leží střed kulové plochy. (Zmíněná přímka je také průsečnicí rovin souměrnosti dvojic daných bodů.) Střed je průsečíkem roviny vedené bodem T kolmo k přímce t s přímkou p (model dvaBp, obr. 4.8). Pro ABt úloha nemá řešení, nebo má nekonečně mnoho řešení.

Úloha 4   Do krychle vepište dvě dotýkající se koule o stejném poloměru, jedna se dotýká spodní, přední a levé stěny, druhá zbývajících tří stěn. (model s postupem řešení dvekul, obr. 4.9, úloha je sestavena dle [15])

Figure 4.9: Úloha 4

Figure 4.10: Kulové plochy a čtyřstěn


Úloha 5   Sestrojte kulovou plochu opsanou danému čtyřstěnu. (model opsana)
Úloha 6   Sestrojte kulovou plochu vepsanou danému čtyřstěnu. (modely zadání kulpl, řešení vepsana)

Přestože ve výsledných modelech uvádíme i model obe, v němž jsou obě kulové plochy (obr. 4.10), sestrojíme každou do samostatného modelu (viz modely opsanavepsana). Kromě změti překrývajících se rovin bychom se potýkali i se skrýváním a zobrazováním vnitřní kulové plochy nebo ji museli vybírat pomocí zápisu konstrukce.

Úloha 7   Uvnitř čtyřstěnu se volně pohybuje kulová plocha o daném poloměru, který je menší, než poloměr vepsané kulové plochy. Určete množinu bodů v prostoru, kterou vyplní středy pohybující se koule. (model mic, zdroj [15])

Úlohy z podkapitoly 3.6 s čísly 6, 7


Z planimetrie známe sadu úloh, v nichž máme sestrojit všechny kružnice dotýkající se daných kružnic, přímek či procházející danými body – tzv. Apolloniovy úlohy. Je jich 10, některé z nich – ty snadné – patří mezi běžné konstrukční úlohy v rovině, řešení jiných vyžaduje znalosti nad rámec základního učiva. Zobecněním Apolloniových úloh do prostoru dostaneme úlohy o konstrukci kulové plochy s požadovaným dotykem. Takových úloh je 15 a věnujeme jim samostatnou podkapitolu 6.3. Zde uvedeme jen některé speciální, jednodušší z nich. První dvě výše uvedené mezi ně patří, 5 je kulová plocha určená čtyřmi nekomplanárními body a taková existuje vždy jediná. Formulace Úlohy 6 je zúžením úlohy žádající sestrojit všechny kulové plochy, které se dotýkají čtyř daných rovin. Tato úloha má až osm řešení, protože ke každé dvojici rovin existují dvě roviny souměrnosti – viz Úloha 1. Úplné řešení není ani tak obtížné, jako zdlouhavé a nepřehledné. I sama scéna, v níž už jsou kulové plochy sestrojeny, je nepřehledná (plochy a roviny se zakrývají) a nepohodlná na manipulaci. V modelu osmkouli jsou roviny ve speciální poloze a je dobře vidět všechna řešení, model osm obsahuje řešení obecné, ale je opravdu nepřehledný.

Snazší variantou Apolloniových úloh jsou úlohy Pappovy (přesněji: jejich prostorové analogie), v nichž je jedním z určujících prvků vždy bod a ten navíc leží na jedné dané ploše. Plocha s bodem dotyku už vymezuje množinu středů hledaných ploch na jedinou přímku a k určení úlohy chybí jen jeden další objekt – bod, rovina nebo kulová plocha.

Pro řešení následujících úloh si všimněme, že podmínka dané roviny s bodem dotyku je ekvivalentní s podmínkou dané kulové plochy s bodem dotyku. V bodě dotyku kulové plochy můžeme jednoznačně sestrojit její (a společnou) tečnou rovinu.

Příklad 8   Sestrojte všechny kulové plochy, které se dotýkají dané kulové plochy λ (dané roviny α) v jejím daném bodě T a procházejí daným bodem A mimo ni (vně).

Řešení: Protože střed hledané kulové plochy leží na spojnici středu plochy λ s bodem dotyku (nebo na kolmici k dané rovině α), hledáme pro sestrojení středu ještě další útvar. Tím je rovina souměrnosti bodů T, A. Neleží-li bod A v tečné rovině, existuje vždy jediné řešení. Pokud v ní leží, přechází hledaná kulová plocha v samotnou tečnou rovinu a její střed v bod dotyku. (modely pap1a, pap1b a obrázky 4.11, 4.12)


Figure 4.11: Příklad 8

Figure 4.12: Příklad 8

Figure 4.13: Úloha 9


Úloha 9   Sestrojte všechny kulové plochy, které se dotýkají dané kulové plochy λ (dané roviny α) v jejím daném bodě T a další roviny β.

Poznámka: Dvojice daných rovin má dvě roviny souměrnosti a proto má úloha dvě řešení – modely pap2, pap2a2, obr. 4.13. Lze řešit i stejnolehlostí – model pap2ahom.

Příklad 10   Sestrojte všechny kulové plochy, které se dotýkají dané kulové plochy λ (dané roviny α) v jejím daném bodě T a další kulové plochy κ.

Řešení: Připomeneme si nejprve řešení analogické planimetrické úlohy: sestrojte dotýkající se kružnici, je-li dána kružnice a přímka nebo kružnice s bodem dotyku. Vedeme-li totiž středem kulové plochy a bodem dotyku rovinu kolmou k dané rovině (či procházející středem druhé dané kulové plochy), můžeme v této rovině řešit zmíněnou planimetrickou úlohu. Získané středy kružnic jsou středy hledaných kulových ploch. Nebo můžeme přímo v prostoru provádět analogické konstrukce ke konstrukcím rovinným. Způsobů řešení je více, v modelu pap3hom je provedena konstrukce s využitím stejnolehlosti, v modelu pap3dil kostrukce s využitím dilatace – tedy převedení úlohy na konstrukci kulové plochy procházející středem dané kulové plochy (kulovou plochu o poloměru r nahradíme bodem) a druhé plochy, která je oproti původně zadané posunutá či zmenšená/zvětšená (pro vnitřní/vnější dotyk výsledné kulové plochy) o zmíněný poloměr r.

Máme-li sestrojit kulovou plochu dotýkající se dané kulové plochy λ v jejím daném bodě T a další kulové plochy κ, můžeme také využít poznatku, že spojnice bodů dotyku každé tečné kulové plochy se dvěma danými kulovými plochami λ1, λ2 prochází některým středem stejnolehlosti λ1, λ2 (modely pap4, pap4a). Tvrzení plyne z podobnosti rovnoramenných trojúhelníků a jde o jinou formulaci uvedeného řešení stejnolehlostí.

Úloha 11   Co je množinou středů všech kulových ploch, které se dotýkají dvou daných rovnoběžných rovin?
Úloha 12   Sestrojte všechny kulové plochy, které se dotýkají dvou daných rovnoběžných rovin, kulové plochy vepsané do takto vzniklého pásu a které procházejí daným bodem vně kulové plochy a uvnitř pásu. Proveďte diskusi.
Úloha 13   Sestrojte všechny kulové plochy, které se dotýkají dvou daných rovnoběžných rovin, dané kulové plochy a které procházejí daným bodem vně kulové plochy a uvnitř pásu. Proveďte diskusi.

4.4  Množiny bodů dané vlastnosti

V rovinných úvahách a konstrukcích běžně využíváme známé množiny bodů dané vlastnosti, například osu úsečky, osu úhlu, kružnici,…Ukažme a sestrojme si jejich prostorové analogie. Některé jsou zařazeny mezi přímými nástroji systémů dynamické geometrie:

kulová plocha – množina všech bodů v prostoru, které mají od daného bodu konstantní vzdálenost
rotační válcová plocha – množina všech bodů v prostoru, které mají od dané přímky – osy – konstantní vzdálenost
rovina souměrnosti úsečky – množina všech bodů v prostoru, které mají od obou krajních bodů úsečky stejnou vzdálenost
rovina souměrnosti úhlu – část množiny všech bodů v prostoru, které mají od dvou daných různoběžek stejnou vzdálenost – ta z dvojice rovin, která prochází osou úhlu (viz úloha 1) Jinak: rovina procházející osou úhlu kolmo k jeho rovině
rovnoběžná rovina – část množiny bodů v prostoru, které mají od dané roviny konstantní vzdálenost

Další množiny sestrojíme v následujících úlohách a příkladech. Ke každé úloze je třeba dokázat, že jde skutečně o množinu všech bodů, tedy že každý bod výsledného objektu požadovanou vlastnost má a žádný bod prostoru, který na výsledném objektu neleží, ji nemá. Vizuální ověření není důkaz a žáci to musí dobře chápat – jen tehdy můžeme pro názornost použít experimentální ověření požadované vlastnosti u náhodného (pohyblivého) bodu sestrojeného útvaru.

Úloha 1   Určete a sestrojte množinu všech bodů v prostoru, které mají od dvou daných různých rovin stejnou vzdálenost. (modely alfalf1alfalf3)

Poznámka 1: Sestrojte obě roviny souměrnosti dané dvojice různoběžných rovin. Zdůvodněte, že jsou navzájem kolmé.

Poznámka 2: Nezapomeňte na případ dvojice rovnoběžných rovin.

Poznámka 3: Pro důkaz správnosti – v každém kvadrantu zvlášť – použijte bod v příslušné rovině souměrnosti a bod mimo ni, ale v téže rovině rovnoběžné s jednou z daných rovin.

Úloha 2   Určete a sestrojte množinu všech bodů v prostoru, které mají od dvou daných různých přímek, které nejsou mimoběžné, stejnou vzdálenost. (modely a_a1, a_a2)

Poznámka 1: Sestrojte obě roviny souměrnosti dané dvojice různoběžných přímek.

Poznámka 2: Jsou-li zadané přímky mimoběžné, je hledanou množinou hyperbolický paraboloid. Úlohu řešíme v kapitole 6.2, úloha 3. Zde můžeme vyřešit snazší příklad:

Příklad 3   Určete a sestrojte množinu středů všech úseček, z nichž každá má jeden koncový bod na dané přímce a a druhý na dané přímce b mimoběžné s a. (modely strprick0strprick2)

Řešení: Zvolme nejprve libovolný pevný bod Aa. Hledanou množinou středů takových úseček je jedna přímka b′ rovnoběžná s b (viz Poznámku 2 v Úloze 5). Navíc zřejmě platí, že proložíme-li touto přímkou rovinu α rovnoběžnou s přímkou a, mají přímky a, b od roviny α stejnou vzdálenost. Každá taková přímka b′ tedy leží v rovině α, která je rovinou souměrnosti nejkratší příčky mimoběžek a, b. Naopak, každým bodem X roviny α můžeme vést příčku daných mimoběžek. Její střed leží v rovině α a pokud by to nebyl zvolený bod X, měla by příčka s rovinou α společné dva různé body, tudíž by v α ležela. To je spor.

Příklad 4   Určete a sestrojte množinu všech bodů v prostoru, které mají od dané roviny α a daného bodu A mimo ni stejnou vzdálenost. (model ba_alfa)

Řešení: Problém řešte nejprve jako rovinnou úlohu v jedné rovině vedené bodem A kolmo k rovině α. V této rovině je hledanou množinou bodů stejně vzdálených od bodu A a od přímky a – průsečnice zvolené roviny s rovinou α – parabola, jejíž osa je kolmice k vedená bodem A kolmo k a (a tedy k⊥α). Výsledná plocha vznikne rotací tohoto řešení okolo přímky k, je to rotační paraboloid s osou k.

Úloha 5   Určete a sestrojte množinu všech bodů v prostoru, které mají od dané přímky a a daného bodu A mimo ni stejnou vzdálenost. (model ba_p, obr. 4.14)

Poznámka 1: Obdobné řešení jako v příkladu 4 v rovině kolmé k přímce a vedené bodem A. Výsledek: válcová parabolická plocha.

Poznámka 2: Uvedená úloha je zřejmě zcela odlišná od úlohy: Určete množinu, kterou vyplní všechny středy úseček, jejichž jeden krajní bod je bod A a druhý krajní bod probíhá danou přímku a. Tato úloha je rovinná, řešením je přímka a′∥ a, která je obrazem přímky a ve stejnolehlosti se středem A a s koeficientem 1/2.

Úloha 6   Určete a sestrojte množinu všech bodů v prostoru, které mají od dané roviny α a dané rovnoběžné přímky a, která v ní neleží, stejnou vzdálenost. (modely a_alfar1, a_alfar2, obr. 4.15)

Poznámka 1: Úlohu nejprve řešte v rovině kolmé k dané rovině – buď rovnoběžné s danou přímkou nebo kolmou k dané přímce.

Poznámka 2: Porovnejte výsledek s výsledkem úlohy 5.

Úloha 7   Určete a sestrojte množinu všech bodů v prostoru, které mají od dané roviny α a dané přímky a, která je k ní kolmá, stejnou vzdálenost. (model a_alfak, obrázek 4.16)

Poznámka 1: Úlohu řešte podobně jako Příklad 4.

Poznámka 2: Je-li přímka a různoběžná s rovinou α, ale není k ní kolmá, je řešením kosý válec. Úlohu řešíme v části 6.2, úloha 4.


Figure 4.14: Úloha 5

Figure 4.15: Úloha 6

Figure 4.16: Úloha 7


Úloha 8   Určete a sestrojte množinu všech bodů v prostoru, které mají stejnou vzdálenost od tří daných bodů A, B, C, které neleží v přímce. (model abc)

Poznámka: Hledané body jsou středy kulových ploch procházejících danými body A, B, C.

Úloha 9   Určete a sestrojte množinu všech bodů v prostoru, které jsou vrcholem pravého úhlu, jehož ramena procházejí danými dvěma body A,B.
(model
thalet, obr. 4.17)
Úloha 10   Je dána rovina ρ, v ní bod A a mimo ni bod B, AB ¬⊥ρ. Určete a sestrojte množinu všech bodů, které jsou patami T kolmic vedených bodem B ke všem přímkám roviny ρ procházejícím bodem A. (model thal0)

Poznámka: Kolmice ke každé přímce p leží v rovině kolmé (k přímce p), proto jsou paty kolmic k přímkám p z bodu B i patami kolmic z jeho kolmého průmětu do roviny ρ, v níž p leží. (model thal1, obr. 4.18, zdroj [13])


Figure 4.17: Thaletova kulová plocha

Figure 4.18: Úloha 10


Úloha 11   Určete množinu všech bodů v prostoru, které jsou vrcholem úhlu o dané velikosti α, jehož ramena procházejí danými dvěma body A, B. (model uhel0 – zadání, modely uhel1uhel4 – postupné řešení)

Figure 4.19: Úloha 12

Figure 4.20: Apolloniova kulová plocha


Úloha 12   Určete a sestrojte množinu všech bodů X v prostoru, které mají od dvou daných bodů A, B konstantní poměr vzdáleností, tedy platí |XA|=k|XB|. (model abpomer)

Poznámka: Jde o prostorové zobecnění Apolloniovy kružnice, postup konstrukce vidíme na obrázcích 4.19, 4.20.


Další množiny bodů dané vlastnosti, jejichž konstrukce je obtížnější nebo vyžaduje další znalosti, najdete v Kapitole 6, podkapitole 6.2.

4.5  Další úlohy

Úloha 1   Sestrojte rotační kuželovou plochu s danou osou o tak, aby se dotýkala dané roviny α, o∦α. (model rotk)
Úloha 2   Sestrojte rotační válcovou plochu s danou osou o tak, aby se dotýkala dané roviny α ∥ o. (model rotv)
Úloha 3   Sestrojte obecnou válcovou plochu procházející nějakou kružnicí k, která má daný střed S a leží v dané rovině α, a to tak, aby se plocha dotýkala dané roviny β. (model valecdot) Je úloha určena jednoznačně?

Poznámka: Úloha má nekonečně mnoho řešení. Jednoznačně je určena pouze kružnice k plochy. Vyzkoušejte pohyb bodem B v modelu valecdo2.

Příklad 4   Sestrojte rotační kuželovou plochu proloženou třemi danými přímkami a, b, c, které procházejí společným bodem V. (modely: zadání kuz3p0, řešení kuz3p1, obr. 4.21)

Řešení: Vrchol plochy je daný průsečík přímek V. Hledáme nějakou kružnici na ploše (v modelu podstavnou kružnici ohraničené plochy). Určíme ji trojicí bodů, které leží na daných přímkách a mají od vrcholu stejnou vzdálenost. Viz též [17].


Figure 4.21: Úloha 4

Figure 4.22: Úloha 6


Úloha 5   Sestrojte rotační válcovou plochu proloženou třemi danými různými rovnoběžnými přímkami a, b, c. (modely: zadání val3p0, řešení val3p1)
Úloha 6   Sestrojte rotační válcovou plochu, jejíž osa prochází daným bodem O a která se dotýká dané roviny α a na jejímž plášti leží daný bod A. Diskutujte počet řešení. (modely valbody, valbody1, obr. 4.22)

Poznámka: Uvedeme diskusi. Vzdálenost bodu O od roviny α udává poloměr r válcové plochy. Bod A leží na válcové ploše a proto je jeho vzdálenost od hledané osy válce rovna také r. Úloha má řešení pouze tehdy, leží-li oba dané body O, A ve stejné polorovině vyťaté rovinou α a kulová plocha nad průměrem OA protíná průsečnici roviny rovnoběžné s α vedené bodem O s kulovou plochou o středu A a poloměru r.

Příklad 7   Sestrojte rotační válcovou plochu s osou o2, která se dotýká dané válcové plochy β s osou o1. Přímky o1, o2 jsou mimoběžky. Proveďte diskusi řešení. (modely valcem0 – zadání, valcem1 – řešení)

Řešení: Bod dotyku plášťů dané plochy β a hledané válcové plochy leží na nejkratší příčce mimoběžek o1, o2. Je to ten bod průniku nejkratší příčky s pláštěm β, který je vnitřním bodem příčky (chápané jako úsečka). Počet řešení závisí na poloze o2 vůči dané válcové ploše β. Je-li vzdálenost daných mimoběžek menší než poloměr plochy β, úloha nemá řešení. Je-li mu rovna, plocha má nulový poloměr, řešení neexistuje také. Jinak má úloha jediné řešení.

Poznámka: Obdoba: Sestrojte rotační válcovou plochu, která má osu v dané přímce o a dotýká se dané mimoběžné přímky a.


1
Připomínáme dvě funkce, které se v modifikacích objevují ve všech podobných systémech – prostředí umožňující krokovat provedenou konstrukci a možnost zobrazit okno se zápisem konstrukce. Toto okno – jak bylo uvedeno v úvodu – může sloužit v systému Cabri 3D i k výběru objektů zakrytých jinými částmi konstrukce. Pokud v něm ukážeme na nějaký objekt (vybereme ho), zvýrazní se tento objekt v celé konstrukci s vyznačením konstrukční závislosti.

Previous Up Next