Up Next

Předmluva

Geometrie se ve škole stává ohroženou disciplínou. V rámci obsahu kurzu matematiky představuje syntetická geometrie stále izolovanější celek, mnohdy téměř opomíjený. Důvodů je mnoho a nečiníme si zde nárok na jejich úplné vyjmenování. Hlavní příčinou tohoto nebezpečného stavu jsou všeobecně přijímaná iluze o nepotřebnosti elementárních geometrických znalostí a dovedností a spoléhání na civilizační nástroje a prostředky. Čím odděleněji od přirozeného přírodního prostředí člověk vyrůstá, tím méně využívá (a rozvíjí) své přirozené orientační schopnosti a méně si vytváří prostorové představy. Pokud navíc nemanipuluje s reálnými trojrozměrnými objekty (nemodeluje, nestaví ze stavebnic, neslepuje modely, nevyřezává ze dřeva...), ztrácí další způsob, jak stimulovat své prostorové vnímání a představy. Pocit jejich nepotřebnosti se tím posiluje.

Dalšími důvody k podceňování geometrie je nízká poptávka (vysoké školy často nemají nebo mají jen omezeně geometrická témata v požadavcích pro uchazeče o studium), relativní obtížnost geometrického učiva a obtížně definovatelná měřítka geometrických znalostí a dovedností. Platí-li výše uvedené pro rovinnou geometrii, platí to tím více pro geometrii trojrozměrnou. Coby trojrozměrné bytosti máme schopnost abstraktního nadhledu nad geometrií rovinnou, ale nemůžeme zvenčí nahlédnout trojrozměrný svět. Jsme jeho součástí.

Jsme přesvědčeni, že tento neutěšený stav je třeba vzít na vědomí a usilovat o jeho změnu. Snahou přispět k podpoře výuky stereometrie a poskytnout učitelům další zdroje byla motivována i tato práce. Jsme si plně vědomi, že pohybové aktivity, manuální manipulace s trojrozměrnými objekty, výše zmíněné činnosti s modely a sítěmi, modelování apod. jsou naprosto nenahraditelným zdrojem získávání představ o vzájemných vztazích objektů v prostoru. Zrakový vjem je pouze jedním ze smyslů, které nám informaci o prostoru zprostředkovávají a komunikace s počítačem je v podobě, v jaké ji zde nabízíme, pouze komunikací zrakovou. Proto jsou námi předkládané pomůcky pouze alternativou k jiným metodám a prostředkům (byť pro mnohé žáky alternativou atraktivní) a budiž s nimi dle toho nakládáno.


Up Next